Beleidsplan

Inhoud:
 1. Beleidsplan 2021 - 2026
 2. Algemeen
 3. Communicatie
 4. Vieren
 5. Leren
 6. Pastoraat
 7. Diaconaat
 8. College van Kerkrentmeesters
 9. Overige taken
 10. Samen kerk zijn
1. Beleidsplan 2020 – 2025. Samen kerk zijn

2. Algemeen

De Protestantse Gemeente Limmen is een kleine gemeente in een overwegend rooms-katholieke omgeving. Geroepen door God en gedragen door Zijn liefde wil zij een geloofsgemeenschap zijn, die open is en gastvrij, zowel voor gemeenteleden, dorpsgenoten en gasten. De Bijbel is de bron van inspiratie. De Bijbelse boodschap is bepalend en de vertaling van die boodschap naar het heden geeft ons richting bij ons spreken en handelen. De Gemeente te Limmen wil een vitale en aantrekkelijke gemeente zijn en blijven door te inspireren en te verbinden. Gestreefd wordt naar zelfstandigheid waar het kan en naar samenwerking met andere gemeenten met name op het gebied van vorming en toerusting om meer te kunnen bieden.

De kerkenraad bestaat uit twee predikanten (0,2 fte), 3 diakenen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 2 ouderlingen. Gestreefd wordt deze samenstelling ook in de toekomst te handhaven, waarbij de taken van voorzitter en scriba over de leden verdeeld worden. Waar mogelijk zal de kerkenraad vaker specifieke opdrachten delegeren aan niet- kerkenraadsleden om zo de taken te verlichten. De talenten binnen de kerk zullen zorgvuldig en creatief moeten worden ingezet.

Doelen/aandachtspunten:

 • Stapsgewijs nemen van maatregelen op weg naar een groene/duurzame kerk.
  • Het gebruik maken van het aanbod van vrije zonnepanelen in de buurt.
 • Verversing en uitbreiding van de kerkenraad om taken en activiteiten beter te kunnen verdelen en uit te breiden.
Gerealiseerd:
 • Ledverlichting in de kerkzaal, het schenken van fairtrade koffie en thee, het lager zetten van de verwarming
 • Plaatsen van Ledlampen in "Ons Huis".

3. Communicatie

Het Kerkblad, in samenwerking met de Protestantse Gemeente Heiloo, is opgezet voor een breed publiek en wordt ook breed verspreid. Speciale mededelingen voor gemeenteleden worden verspreid via de (digitale) nieuwsbrief. Verder wordt er ook gebruik gemaakt van publicatie in huis aan huisbladen. Vóór het zomerseizoen worden flyers met informatie over de kerkdiensten verspreid op lokale campings en hotels. Ook wordt het Kerkblad daar verspreid in de zomermaanden.

De Protestantse Gemeente te Limmen heeft een eigen website, waar diverse informatie te vinden is (pknlimmen.nl).

De Protestantse Kerk van Limmen maakt deel uit van de zogeheten Museale Hoek t.w. het "Oude Schoolcomplex", de Protestantse Kerk met het kerkhof, de Hortus Bulborum en Ons Huis. Zo wordt de plaats van de Protestantse Kerk in het dorp en de dorpsgemeenschap breder bekend.

Doelen/aandachtspunten:

 

 • Het publiceren over de Protestantse kerk in "Rond de Limmertoren", het blad van de Rooms Katholieke Parochie te Limmen (als "Rond de andere Limmertoren"), doorgeven van activiteiten van Rond de Waterput die in de Protestanste kerk worden gehouden.
 • Een interview met Dirk en Margreet Denekamp over de Museale hoek/Protestantse Kerk en "Ons Huis" voor de LOV krant.
 • Sociale media zijn wellicht een bron voor uitbreiding om jongeren beter te bereiken.
 • Voor de website een extra webmaster vinden en inwerken (als reserve en inspiratie)

Gerealiseerd:

 • Het mededelingenbord op de parkeerplaats.

 

4. Vieren

Elke zondag wordt er om 10.00uur een kerkdienst gehouden, waarbij één van de vaste predikanten of een gastpredikant voorgaat. Het orgel wordt bespeeld door één van de organisten. In de kerk is materiaal aanwezig voor jonge kerkbezoekers.

 

 • 5x per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd, waarbij iedereen welkom is.
 • Als bijzondere aandacht gaan de bloemen van de kerk  naar een gemeentelid.
 • Er wordt aandacht besteed aan een liturgische bloemschikking bij kerkelijke feestdagen.
 • Eén keer per maand is er op afroep crèche zodat jonge ouders samen naar de kerk kunnen.

 

Nabespreking van de dienst en onderling contact wordt gestimuleerd door het koffiedrinken na de dienst.

Doelen/aandachtspunten:

 • Het onderzoeken van vormen voor bijzondere diensten, die aantrekkelijk zijn voor een breder publiek ook buiten de kerkelijke gemeente. Het aantrekken van een gastspreker is één van de mogelijkheden.
 • Het stimuleren van gemeenteleden om te participeren bij de invulling van bijzondere diensten.
 • Het gebruiken van de buitenlocatie (theekoepel) in de zomer om als alternatieve en aantrekkelijke plek voor een dienst te dienen. Het plannen/houden van een Hagenpreek.
 • Het jaarlijks inroosteren en bijhouden van het dienstenrooster wat betreft gastpredikanten en organisten.
 • Het jaarlijks uitnodigen van gedelegeerden van de kerkenraad (preekrooster/organistenrooster) om in de kerkenraad te bespreken hoe het gaat.
Gerealiseerd:
 • Oecumenische Pinksterdienst rond de Theekoepel.

Oecumene

Het continueren van de huidige gezamenlijke activiteiten met de Cornelius Parochie te Limmen:

 • Sobere maaltijd
 • Agapè, vriendschapsmaal
 • Goede Vrijdagviering
 • Oudejaarsdienst
 • Tweejaarlijkse bijeenkomst van Kerkenraad en Parochiebestuur
 • Gezamelijke Pinkster-buiten-dienst.

Mogelijkheden tot uitbreiding van activiteiten door bijvoorbeeld:

 • het uitnodigen van het kinderkoor van de Corneliusparochie, in de dienst of met het opvoeren van een kerst-  / paasmusical.
 • het uitnodigen van een van de andere koren van de Corneliusparochie.
 • Kerstkaarten aan alle dorpsgenoten met alle diensten rond kerst/oudjaar.
 • Een flyer/kaart met alle diensten in de Stille week.

5. Leren

In de behoefte aan geloofsverdieping die onder gemeenteleden leeft, wordt voorzien door het promoten van de aangeboden mogelijkheden voor geloofsverdieping, gespreksgroepen, lezingen e.d. in de regio voor zowel gemeenteleden als andere geïnteresseerden.

Doelen/aandachtspunten:

 • Aanleveren van goede kopij voor het Kerkblad over geloofsverdieping.
 • Programma van  “Rond de waterput” duidelijk neerzetten voor een breed publiek en gemeenteleden stimuleren deel te nemen. Door activiteiten op zondag af te kondigen en/of door gezamenlijk vervoer te regelen.
 • Programma van de Raad van Kerken Castricum bekend maken.
 • Het beter onder de aandacht van gemeenteleden brengen van komende activiteiten.
 • Gebruik maken van aanwezig materiaal/kennis van de PKN.
 • Attenderen op activiteiten e.d. over geloofsopvoeding.
Gerealiseerd:
 • In het kerkblad publiceren van activiteiten van Rond de Waterput en Raad van Kerken Castricum.
 • Deelname aan de werkgroep voor spiritualiteit en geloofsverdieping "Rond de Waterput"; activiteiten van "Rond de Waterput" in onze kerk / "Ons Huis" organiseren.
 • Gesprekskring 'Bijbels ABC'.
 • Er worden films in Limmen gedraaid uit het programma 'Rond de Waterput'.

6. Pastoraat

Twee ouderlingen en twee diakenen en een actief gemeentelid zijn betrokken bij het pastorale werk in de gemeente. De predikant is mede betrokken bij de pastorale arbeid en richt zich vooral op crisispastoraat en andere situaties van bijzondere aard. Zij overleggen regelmatig en stemmen e.e.a. met elkaar af.

Werkzaamheden zijn o.a.

 • Sturen van een verjaardagskaart aan jongeren tot 17 jaar en aan ouderen van 76 tot 80 jaar verzorgd door een gemeentelid.
 • Oudere gemeenteleden ontvangen bij 75 jaar een attentie rond hun verjaardag, gebracht door een ouderling of diaken. Na hun 80e jaar worden zij jaarlijks bezocht. Er wordt ook aandacht besteed aan huwelijksjubilea.
 • Incidentele bezoeken worden afgelegd bij lief en leed, ongeacht leeftijd.
 • Nieuw ingekomen krijgen een welkomstbloemetje en een kerkblad, gebracht door een gemeentelid.
 • Op de derde woensdag van de maand is er een koffie-uurtje voor belangstellenden in “Ons Huis”, dit wordt afgesloten met een passend gedicht/

Doelen/aandachtspunten:

 • Het organiseren van bijeenkomsten voor gemeenteleden < 70 jaar (op persoonlijke uitnodiging), bedoeld om op informele wijze elkaar te ontmoeten en eventueel een thema te bespreken.
 • Het koffiedrinken van de woensdag uitbreiden, eventueel met een inhoudelijk thema, omdat steeds minder ouderen de zondagsdienst (kunnen) bezoeken.
 • Het inschakelen van gemeenteleden bij bezoeken, indien hier prijs op wordt gesteld, van de toenemende groep ouderen.

Gerealiseerd:

 • 'Koffie-plus' ochtenden in de zomermaanden.
 • Het jaarlijks bijeenkomen van alle pastorale werkers die betrokken zijn bij de pastorale zorg, het "Breed pastoraal overleg".
 • De pastorale bezoekgroep wordt ondersteund door een gemeentelid.
 • Op initiatief van gemeenteleden worden mensen die dit nodig hebben extra bezocht.

Door met elkaar mee te leven wordt de onderlinge band versterkt.


7. Diaconaat

Het College van Diakenen bestaat uit drie personen, een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Zij werkt grotendeels op discrete wijze achter de schermen. Het omzien naar de medemens staat centraal bij haar taken:
 • Een open oog voor kwetsbare mensen of die onrechtvaardig worden behandeld binnen en buiten de kerkelijke gemeente, zowel binnen als buiten het dorp en de landsgrenzen.
 • Het ontvangen van gelden door giften, collectes en schenkingen, beheren en besteden van deze diaconale gelden.
 • De diakenen maken de tafel voor het Heilig Avondmaal gereed en bedienen de aanwezigen met brood en wijn.
 • Het aanbieden van een vakantiemogelijkheid aan diverse doelgroepen via "Het vakantiebureau.nl" en deze, indien nodig, van een aanvullende financiering voorzien.
 • Bezoeken van de landelijke diaconale dag als inspiratie.
 • Organiseren van een paasgroetenactie voor gevangenen en rond 10 december de schrijfactie voor Amnesty International in het kader van 'De dag van de Rechten van de Mens'.
 • Rond Kerst en Pasen bezorgen van pakketten bij gezinnen en mensen die iets extra’s nodig hebben.
 • Het (financieel) ondersteunen van andere organisaties die lokaal, regionaal en wereldwijd actief zijn.

Doelen/aandachtspunten:

 • Het op de hoogte blijven van maatschappelijke problematiek door deelname aan diverse overleggen zoals:
  • Noodfonds van de kerken te Castricum.
  • Regionale bijeenkomsten op diaconaal terrein.
  • Vluchtelingenwerk/Deel je Tafel (voorheen Tafels van Hoop)
  • Werkgroep 'eenzaamheid'.
 • Het bevorderen van de mogelijkheden van het kerkelijke centrum “Ons Huis” en de omliggende tuin met de theekoepel.
 • Bekendheid geven aan de diaconale volkstuinen als functie in de maatschappij/ het dorp, als PR voor de Protestantse Kerk. Bijvoorbeeld in de LOV-krant én het kerkblad.
 • In voorkomende gevallen kunnen wij doorverwijzen voor advies naar:
	-       Stichting MEE & de Wering
-       Stichting Welzijn Castricum
-       SOCIUS- Maatschappelijk Dienstverleners
-       Gemeentehuis Castricum – Inloopspreekuur geldzaken
Gerealiseerd:
 • Het aanschaffen van een AED.
 • Beschikbaar stellen van de diaconale volkstuinen waarvoor een ‘sociale’ prijs berekend wordt, opdat iedereen die wil ook kan huren.
 • Het organiseren van een gezamenlijke maaltijd voor iedereen uit Limmen die anders alleen zouden moeten eten. Deze wordt gehouden van september tot en met mei, behalve in december..

8. College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële huishouding van niet-diaconale aard, en voor het beheer van de aan de kerkelijke gemeente behorende roerende en onroerende goederen. Het college bestaat uit twee personen, t.w. een voorzitter en een secretaris/penningmeester.

Werkzaamheden zijn o.a.:

 • Het regelen van alle financiële zaken die betrekking hebben op het kerkgebouw, de kerkdiensten en alles wat daarmee samenhangt
 • Het intact houden van het kerkgebouw, waaronder het aanbesteden van onderhouds- en schilderwerkzaamheden
 • Onderhouden van contacten met organisten
 • Rentabiliteit van de kerk in stand houden/ verhogen
 • Het organiseren, uitvoeren en verwerken van de Actie Kerkbalans.
 • Het onderhouden van de relatie met de 'Museale Hoek'.
Gerealiseerd:
 • Het maken van een nooduitgang t.b.v het gebruik van het balkon om het totaal aantal bezoekers te kunnen vergroten.
 • Het aanpassen van het kerkgebouw voor multifunctioneel gebruik

Doelen/aandachtspunten:

 • Het zoeken van alternatieve aanwendingen voor het kerkgebouw (bv. als tentoonstellingsruimte, voor muziekuitvoeringen/ concerten en voor lezingen e.d.)
 • Het profileren van de kerk als trouwlocatie (eventueel i.c.m. de theekoepel en de tuin),  met foto’s op websites over trouwen(locaties).
 • Het aanpassen van het orgel met een 'vrij pedaal' voor een bredere toepassing van het orgel.

9. Overige taken

Er zijn nog vele taken te noemen die worden verricht door gemeenteleden, zoals het bijhouden van de ledenadministratie in de LRP (digitale ledenadministratie van de PKN),het preekrooster en het doorgeven van de diensten aan lokale bladen, het organistenrooster, de verjaardagskaarten en de verspreiding van het Kerkblad etc.


Kerk zijn in coronatijd

In 2021 zal de kerk te maken hebben met beperkende maatregelen in verband met het coronavirus.

De coronamaatregelen van de overheid en de adviezen van de landelijke PKN hebben grote invloed op ons kerk zijn. De invulling van de kerkdiensten en de andere kerkelijke activiteiten worden hierdoor beperkt. Als kerkenraad zullen wij ons conformeren aan de dan geldende maatregelen en adviezen. Steeds zal getoetst worden of het verantwoord is om activiteiten weer op te starten en onder welke voorwaarden.

In 2020 zijn voor zowel het kerkgebouw als voor "Ons Huis" gebruiksplannen geschreven, die bij veranderingen worden aangepast aan de dan geldende regels.

Daarnaast zijn protocollen voor de diverse gebruikers van de gebouwen gemaakt, waarin de geldende coronaregels beschreven staan.

Het belangrijkste doel in coronatijd is met creativiteit en inzet verbonden te blijven met elkaar en zo vorm te geven aan het samen kerk zijn, waarbij de kwetsbaren optimaal beschermd worden.

10. Samen kerk zijn

Met elkaar kan zo de Protestantse Gemeente te Limmen vitaal en aantrekkelijk blijven en de onderlinge verbondenheid van de leden gestimuleerd worden. Daarnaast straalt de Gemeente naar buiten toe een open karakter en gastvrijheid uit.

Vol moed en vertrouwen zijn wij samen kerk volhardend in geloof, hoop en liefde.