Noodfonds

NOODFONDS VAN DE KERKEN TE CASTRICUM

1- Het Noodfonds is onder de naam Stichting Noodfonds Gemeente Castricum in het handelsregister ingeschreven met KvK nr. 41241672 en heeft RSIN/fiscaal nr. 805006862.

Het Noodfonds heeft de ANBI status.

2- Deelnemers Stichting Noodfonds van de Kerken

Achter de Stichting Noodfonds van de Kerken staan zes Kerken binnen de gemeentegrenzen van Castricum:

Diaconie van de Protestanse gemeente te Castricum, Postbus 145, 1900 AC Castricum

Diakonie van de Protestantse gemeente te Limmen, Het Achtkant 62, 1906 GE Limmen

Diakonie van de Protestantse gemeente Uitgeest-Akersloot, Castricummerweg 4, 1911 GA Uitgeest

Caritas van de R.-K. parochie St. Cornelius, Achterweg 29, 1906 AG Limmen

Caritas van de R.-K. parochie Jacobus de Meerdere, Prins Bernhardlaan 4, 1921 BB Akersloot

Caritas van de R.-K. parochie De Goede Herder, Geesterduinweg 100, 1902 CD Castricum

Bankrekening: NL82 RABO 0327 0740 43 ten name van Stichting Noodfonds Gemeente Castricum

3- Bestuur

Voorzitter A.W.J. Veldt, 0251-313598

Penningmeester C. van den Berg, 072-5044133

Secretaris A.W.J. Borst, 0251-657848

Secretariaat: van Polanenlaan 2, 1901 JS Castricum

4- Doelstelling

De belangrijkste doelstelling van de stichting is het verlenen van financiële hulp in de vorm van een gift of lening aan personen, die in een noodsituatie verkeren.

5-Noodsituatie

Dat kan zijn:

- acute financiële problemen;

- financiële krapte in een gezin, waardoor bijvoorbeeld kinderen worden geremd in hun maatschappelijke of verenigingsactiviteiten;

- andere zaken waarvan u denkt dat het noodfonds iets voor u kan betekenen.

6- Aanvragen

- De aanvrager moet in de gemeente Castricum wonen, dus in een van deze woonkernen: Akersloot, Bakkum,Castricum, De Woude, Limmen.

- De aanvrager moet eerst de mogelijkheden hebben onderzocht voor het verkrijgen van noodhulp via andere instanties, zoals gemeente en rijksoverheid.

- Pas na een negatief besluit van deze instanties kunt u bij de stichting Noodfonds terecht.

7- Behandeling schriftelijke aanvraag

Uw schriftelijke aanvraag wordt door het bestuur vertrouwelijk behandeld. Waarschijnlijk wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Overigens, de middelen van de stichting zijn beperkt, omdat deze geheel afhankelijk is van particuliere giften.

8- Beloningsbeleid

De deelnemers en medewerkers van het Noodfonds ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

9. Beleidsplan

Het Noodfonds wil het draagvlak voor de steun aan zijn activiteiten door de deelnemende kerken behouden. Het streeft naar goede contacten met de Gemeente en met aan de Gemeente verbonden instellingen en naar bekendheid onder de inwoners van de Gemeente teneinde zo goed mogelijk op bestaande behoeftes te kunnen reageren.

10- Uitgeoefende activiteiten

Elk jaar werd aan een aantal personen noodhulp gegeven in de vorm van een gift of een lening. Tevens werd aan het eind van het jaar een uitkering verstrekt aan inwoners van de Gemeente Castricum die een bijstandsuitkering ontvingen of in soortgelijke financiële omstandigheden verkeerden.

11- Financiële verantwoording

2013
Baten
Bijdragen stichtingsleden 13.700
Giften / collectes 6.718
Rente 85
Totaal Baten 20.503
Lasten
Decemberuitkeringen 21.415
Individuele ondersteuningen 2.697
Onkosten 339
Totaal Lasten 24.451
Saldo Baten en Lasten -3.948
Vermogen 31-12-2013 3.643
2014
Baten
Bijdragen stichtingsleden 14.000
Giften / collectes 9.125
Rente 54
Totaal Baten 23.179
Lasten
Decemberuitkeringen 10.420
Individuele ondersteuningen 3.997
Onkosten 223
Totaal Lasten 14.640
Saldo Baten en Lasten 8.539
Vermogen 31-12-2014 12.182

Toelichting : De overheid verstrekte eind 2014 eenmalig een uitkering aan minder draagkrachtigen. In verband hiermee werden de decemberuitkeringen eenmalig verlaagd, met de bedoeling een buffer te maken voor de verwachte stijging van de noodhulpaanvragen.